Nasza
Polityka Prywatności

Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. , ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 00000388042, NIP 944-18-33-751, REGON 351623924 (zwaną dalej Bahlsen Polska) przestrzega wysokich standardów ochrony praw Internautów, przywiązując szczególną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników strony www.leibniz.pl („strona Leibniz”). W związku z tym Bahlsen Polska przyjęła poniższe zasady w zakresie polityki prywatności.

1. Dane komputera Użytkownika. Strona Leibniz może gromadzić adresy IP Użytkowników strony oraz zapisywać na ich komputerach pliki typu cookies. Będzie to następować wyłącznie w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji Użytkowników oraz ulepszenia dostępu do Strony. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, co nie wpłynie na dostęp do strony Leibniz.

2. Dane osobowe Użytkownika. Dostęp do pewnych funkcji strony Leibniz może wymagać podania niektórych danych osobowych Użytkownika. Podanie tych danych będzie dobrowolne i w każdym wypadku będzie połączone z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Bahlsen Polska. Bahlsen Polska będzie przechowywała i wykorzystywała te dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel, dla którego zostały podane przez Użytkownika, o którym to celu Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane te mogą być także wykorzystane dla celów wewnętrznych Bahlsen Polska, w szczególności celem przygotowywania raportów o preferencjach klientów, ich oczekiwaniach i zgłaszanych problemach.
Dane te nie będą służyć dla przekazywania Użytkownikowi jakichkolwiek reklam i materiałów marketingowych, o ile Użytkownik nie wyrazi takiej woli. W każdej chwili Użytkownik strony może zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Bahlsen Polska, ich poprawienia lub usunięcia z bazy Bahlsen Polska

3. Poufność danych Użytkownika. Bahlsen Polska nie udostępnia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Bahlsen Polska dochowa ponadto staranności, aby przechowywane dane osobowe były należycie chronione przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie. Bahlsen Polska może udostępnić dane osobowe Użytkownika wyłącznie wtedy, gdy stosowny obowiązek wynika z przepisów prawa oraz prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, a także za zgodą Użytkownika.

4. Uwagi końcowe. Korzystając ze strony Bahlsen Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszej polityki prywatności. Bahlsen Polska zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki prywatności. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony Bahlsen jest Bahlsen Polska, ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina. Uwagi do niniejszej polityki prywatności można zgłaszać na adres biuro.zarzadu@bahlsen.pl lub pisemnie na adres Bahlsen Polska, ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina z dopiskiem „strona internetowa Leibniz”.

Dane podawane w formularzu kontaktowym

W związku z zamieszczeniem przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym Pani/Pana danych osobowych oraz realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), Bahlsen Polska przekazuje Pani/Panu następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych (dalej: „Administrator”) jest Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina lub e-mailowo pod adresem: daneosobowe@bahlsen.pl lub przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a mianowicie w celu udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas uzupełniania przez Panią/Pana formularza kontaktowego:  imię i nazwisko, adres e-mail.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO).

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych;b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych;d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;e) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną uzasadnionego interesu Administratora. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, opisany w punkcie 2.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z którego można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, opisany w punkcie 2 lub przy użyciu niniejszego formularza.

9. Jeśli Pani/Pan uzna, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.